تابلویی از پیروزی عباس میرزا در نبرد ایران و روس، 1815-1816، موزه آرمیتاژ

 

این نقاشی بیانگر شکست پیاده نظام روسیه از ارتش ایران در نبرد 13 فوریه 1812 پیرامون سلطان آباد است. در نیمه چپ، در راس لشکر ایرانیان شاهزاده عباس میرزا، ولیعهد و فرزند فتحعلی شاه قاجار با جامه ای آبی رنگ و سوار بر اسب کهر، با دست راست سرهای بریده دشمن را نشان میدهد. نیمه راست تابلو اردوگاه ارتش روسیه که با نشان عقاب دو سر امپراطوری روسیه مشخص شده اند، توسط سربازان ایرانی با یونیفرمهای اروپایی محاصره شده. این سربازان نشان ایران را که شیر و خورشید و شمشیر است حمل میکنند. در مرکز تصویر یک صاحب منصب انگلیسی سوار بر اسب دیده میشود که عهده دار آرایش ارتش ایران در مرزهای اروپایی ست. این تابلوی نقاشی بخشی از تزئینات قلعه اوجان متعلق به عباس میرزا بود که در سال 1828 توسط روسیه بعنوان غنیمت جنگی به قصر زمستانی سن پترزبورگ منتقل شد.

عکس تابلو

 

/ 0 نظر / 11 بازدید