روز امتحان یادت نره

چهاردانشجوکهبهخودشاناعتمادکاملداشتندیکهفتهقبلازامتحانپایانترمبهمسافرترفتندوبادوستانخوددرشهر

دیگرحسابیبهخوشگذرانیپرداختند. اماوقتیبهشهرخودبرگشتندمتوجهشدندکهدرموردتاریخامتحاناشتباهکردهاندوبه

جایسهشنبه،امتحاندوشنبهصبحبودهاست. بنابراینتصمیمگرفتنداستادخودراپیداکنندوعلتجاماندنازامتحانرابرای

اوتوضیحدهند. آنهابهاستادگفتند: « مابهشهردیگریرفتهبودیمکهدرراهبرگشتلاستیکخودرومانپنچرشدوازآنجاییکه

زاپاسنداشتیمتامدتزمانطولانینتوانستیمکسیراگیربیاوریموازاوکمکبگیریم،بههمیندلیلدوشنبهدیروقتبهخانه

رسیدیم.».....استادفکریکردوپذیرفتکهآنهاروزبعدبیایندوامتحانبدهند. چهاردانشجوروزبعدبهدانشگاهرفتندواستاد

آنهارابهچهاراتاقجداگانهفرستادوبههریکورقهامتحانیرادادوازآنهاخواستکهشروعکنند....آنهابهاولینمسألهنگاه

کردندکه 5 نمرهداشت. سوالخیلیآسانبودوبهراحتیبهآنپاسخدادند.....سپسورقهرابرگرداندندتابهسوال 95 امتیازی

پشتورقهپاسخبدهند

/ 0 نظر / 8 بازدید