# تاریخ

روز امتحان یادت نره

چهاردانشجوکهبهخودشاناعتمادکاملداشتندیکهفتهقبلازامتحانپایانترمبهمسافرترفتندوبادوستانخوددرشهر دیگرحسابیبهخوشگذرانیپرداختند. اماوقتیبهشهرخودبرگشتندمتوجهشدندکهدرموردتاریخامتحاناشتباهکردهاندوبه جایسهشنبه،امتحاندوشنبهصبحبودهاست. بنابراینتصمیمگرفتنداستادخودراپیداکنندوعلتجاماندنازامتحانرابرای اوتوضیحدهند. آنهابهاستادگفتند: « مابهشهردیگریرفتهبودیمکهدرراهبرگشتلاستیکخودرومانپنچرشدوازآنجاییکه زاپاسنداشتیمتامدتزمانطولانینتوانستیمکسیراگیربیاوریموازاوکمکبگیریم،بههمیندلیلدوشنبهدیروقتبهخانه رسیدیم.».....استادفکریکردوپذیرفتکهآنهاروزبعدبیایندوامتحانبدهند. چهاردانشجوروزبعدبهدانشگاهرفتندواستاد آنهارابهچهاراتاقجداگانهفرستادوبههریکورقهامتحانیرادادوازآنهاخواستکهشروعکنند....آنهابهاولینمسألهنگاه کردندکه 5 نمرهداشت. سوالخیلیآسانبودوبهراحتیبهآنپاسخدادند.....سپسورقهرابرگرداندندتابهسوال 95 امتیازی پشتورقهپاسخبدهند ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید